Organisation

Vi är ett kommunalt parkeringsbolag

Parkeringsövervakning i Malmö AB är ett helägt kommunalt parkeringsbolag som ägs av kommuns koncernbolag Malmö Stadshus AB. Bolaget lyder under Aktiebolagslagen och sköts därefter men vårt huvudintresse är inte att gå med vinst. Bolagets verksamhet skapar däremot intäkter för Malmö Stad och därigenom får vi täckning för våra kostnader.

Trafiksäkerhet, framkomlighet & tillgänglighet

Parkeringsövervakning i Malmö AB arbetar på allmän plats, alltså allmänna ytor såsom gator och torg. Vi arbetar över hela Malmö dygnet runt arbetar utifrån principerna om trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. Vi arbetar också alltmer med olika trygghetsfrågor då vi är ute och rör oss i Malmö många timmar varje år. Vi försöker reagera på saker som staden, utifrån ett trygghetsperspektiv behöver förbättra, och rapporterar in detta i första hand till Fastighets- och gatukontoret. Vi vill också genom vår närvaro göra staden tryggare och få de mindre goda krafterna att upphöra med sin verksamhet. Genom att både vi och alla andra som bor eller vistas i Malmö börjar reagera blir staden på sikt tryggare.

Vårt uppdrag

I vårt uppdrag ingår även fordonsflyttning. Efter beslut av Fastighet- och gatukontoret flyttar vi alla typer av fordon både på allmän platsmark och på privata ytor (privata ytor endast efter beställning). Vi har uppställningsplatser i Malmö och sköter också utlämningen av fordon efter det kostnader/avgifter betalats. I händelse av att man inte hämtar ut sitt fordon går ägandet över till Malmö efter 1–3 månader.  De flesta flyttar vi utför handlar om målvaktsbilar, trafikfarliga uppställningar eller vid vägarbeten.

Vi arbetar också med service och underhåll av våra ca 600 parkeringsautomater. Här handlar det om att när vi får in en felanmälan så åker vi ut och åtgärdar detta. Men vi sysslar också med årlig service och nyetablering. Senaste året är det skett många nya områden som har belagts med avgift och då är det vi och Fastighets- och gatukontoret som sköter denna nyetablering. Dock är det inte vi som beslutar om vare sig avgifterna eller nyetableringen utan det är Tekniska nämnden i Malmö.

För ett tryggare Malmö

Parkeringsövervakning i Malmö AB kommer alltmer att arbeta med trygghetsfrågor för att kunna vara en del av att göra Malmö tryggare. Vi är många som idag behöver bidra på olika sätt i detta arbete. Det finns inte en sak bara som behöver göras, då hade detta skett för många år sedan, utan det behövs många saker där alla behöver hjälpas åt.

Malmö, Sverige

Växel för felanmälningar

Slutligen har vi en växel på företaget som samtidigt tar emot de tidigare nämnda felanmälningarna gällande parkeringsautomater. Det är alltså de som direkt (dagtid) skickar en tekniker till platsen. Du kan också få information om var närmaste parkeringsautomat finns i de fall du väljer att inte betala med telefon. I dag är det ca 90% som väljer telefon framför parkeringsautomat.

Medarbetare och styrelse

På Parkeringsövervakning i Malmö AB arbetar ca 70 medarbetare. Vi har också en politiskt tillsatt styrelse som följer bolaget verksamhet och som ytterst är ansvariga för bolaget. Styrelsens sammansättning avspeglar sig på valresultatet i kommunen och förändringar kan då komma att ske vart fjärde år.

Våra intäkter

Bolagets intäkter kommer från Malmö stad och är baserad på antal arbetstimmar. Hög rättssäkerhet och ett professionellt bemötande är viktigt för alla som arbetar här och provision eller bonussystem förekommer inte. Se vår värdegrund mm.

Parkeringsnorm och parkeringspolicy i Malmö Stad

Stadsbyggnadsnämnden (kommunen) har ett övergripande ansvar för planering av parkering i staden men har ingen skyldighet att ordna parkering. Detta ansvarar fastighetsägaren för. Stadsbyggnadsnämnden anger det parkeringsbehov som fastighetsägaren ska tillgodose i en s k parkeringsnorm. Parkeringsnormen gäller som vägledning vid detaljplanering och som krav vid bygglov.
Skip to content