Välkomna till vår nya hemsida!

Den 1 september startade vi upp vår verksamhet avseende parkeringsövervakning, fordonsflytt och service och underhåll av betalautomater. Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Malmö Stadshus AB och våra verksamheter sker på allmän platsmark. Vårt kontor ligger på Arenagatan 12 och där utgår all vår verksamhet från. Det nya bolaget Parkeringsövervakning i Malmö AB startades upp efter att kommunfullmäktige fattade beslut den 22 juni om att samla ovannämnda verksamhet och då i ett eget kommunalt bolag. Själv fick jag kort därefter erbjudandet att bli VD vilket känns väldigt utmanande.

Vår uppdragsgivare är Malmö stads Tekniska nämnd och Gatukontoret som vi har ett samarbetsavtal med. Parkeringsövervakningen är ett viktigt led i målsättningen att höja trafiksäkerheten och öka framkomligheten i trafikmiljön samt at skapa största möjliga rättvisa mellan trafikanterna när det gäller möjligheten att parkera eller uträtta annat legalt ärende med sitt fordon på gatan. För en väl fungerande parkering krävs också att betalsystem är enkla och fungerande samt att farligt uppställda fordon eller hindrande fordon flyttas i vissa fall.

Myndighetsutövningen i enlighet med lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning, lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt lagar och förordningar relevanta i sammanhanget, åvilar fortsatt Tekniska nämnden.

Upplysningsvis kan nämnas att det utfärdas ca 150 000 felparkeringsanmärkningar varje år. På allmän plats (offentlig rättslig parkering) finns idag ca 550 biljettautomater vilka på sikt kommer bli färre till antalet då telefonparkeringen väntas ta allt större del och maskinerna kommer därför att glesas ut. Malmö stad fattar årligen ca 2000 beslut om eventuella fordonsflyttningar. Ca 600 av dessa beslut leder till att fordon (bilar) flyttas. Därutöver skrotas ca 350 fordon (bilar) årligen. Ca 200 cyklar flyttas också årligen efter beslut om fordonsflyttning och ytterligare ca 500 skrotas.

Bolaget ska utföra sina uppdrag på ett så rättssäkert och serviceinriktat sätt. Hög rättssäkerhet är väldigt viktigt för oss då vi är väl medvetna om vad vi åsamkar allmänheten för problem vid det tillfällen en anmärkning skulle vara felaktig. I vårt arbete använder vi oss av handdatorer där bilens fabrikat automatiskt kommer fram allt för att utförandet ska bli korrekt.

Som ett led i vår målsättning krävs at staden har en god parkeringsövervakning i syfte att uppnå trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. Ni är alltid hjärtligt välkomna att ställa frågor till våra vakter ute på gatan för att försäkra er om att ni har parkerat rätt. När vi är ute och arbetar är vi så klart kommunala tjänstemän som inte bara tittar på parkeringen utan vi rapporterar även in till Malmö stad andra problem eller felaktigheter vi hittar i vår stad. På så sätt bidrar vi som många andra att göra så att vår stad blir lite bättre.

Med vänlig Hälsning

Bengt Hersler

VD